Föreståndare

Föreståndaren är beteendevetare med fil.kand. i psykologi och sociologi. Hon har en vidareutbildning inom lösningsfokuserad korttidsterapi, utbildning i kognitiv beteendeterapi, samt även steg 1 utbildningen i kognitiv psykoterapi vid kognitiva institutet i Stockholm. Hon har utbildning i BBIC och IBIC från Socialstyrelsen. Elisabeth och hennes familj har också flerårig erfarenhet som familjehem. Hon har tidigare också arbetat på behandlingshem med LVU placerade ungdomar.
 Elisabeth har även handledningsuppdrag för personal på boende för ensamkommande flyktingbarn samt har mångårig erfarenhet av att genomföra utbildningar och ha handledning i lösningsfokuserat arbetssätt, KASAM och salutogent ledarskap, inom kommuner, stat och landsting. Hon har i flera olika avtal arbetat på uppdrag åt arbetsförmedlingen med olika stödinsatser och arbetslivsinriktad rehabilitering för arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden och de som har psykiska och/eller neuropsykiatriska diagnoser.

Personal

I verksamheten finns omvårdnadspersonal som har grundläggande utbildning bland annat inom områdena barn, fritid, behandling eller vård- och omsorg.

I personalen finns god erfarenhet av att arbeta med människor med olika funktionsvariationer. Det finns i personalgruppen kunskap om KBT (dess metod och inlärningspsykologi), Motiverande samtal (MI), ADL, salutogent och lösningsfokuserat arbetssätt. Det finns i personalgruppen särskild kunskap om lågaffektivt bemötande, TEACCH-modellen, Social thinking, ILAUGH-modellen, KAT-kit visuellt stöd, 5-point scale, Seriesamtal, Sociala berättelser och Trippelkommunikation. Flera i personalgruppen har lång erfarenhet av socialt behandlingsarbete på olika sätt.

Personalen på boendet har relevant utbildning, erfarenhet och kunskap om de funktionsnedsättningar/svårigheter som ingår i målgruppen. Vi har kontinuerlig utbildning och handledning för personalen.